Sự kiện:

CỜ VÀ CUỘC SỐNG


DANH NGÔN CỜ VUA

Emanuel Lasker