Nguyễn Anh Khôi đã chính thức trở thành Đại kiện tướng thứ 11 của Việt Nam

DANH NGÔN CỜ VUA

Mikhail Botvinnik