Kết quả Giải cờ Vua RoyalChess Challenge 2022

NHÓM U05

 

NHÓM U06

tong-ket-u06-2022

 

NHÓM U07

tong-ket-u07-2022

 

NHÓM U09

tong-ket-u09-2022

 

NHÓM U11

tong-ket-u11-2022

 

NHÓM U13

tong-ket-u13-2022

 

NHÓM U15

tong-ket-u15-2022

 

NHÓM OPEN

tong-ket-open-2022


Hoạt động gần đây: